एमाले सांसद भीम रावलले दिए पदबाट राजीनामा

एमाले सांसद भीम रावलले दिए पदबाट राजीनामा

sf7df8f}F, # ;fpgM /fhLgfdf ;~rf/sdL{dfem k|ltlglw;ef ;b:oaf6 /fhLgfdf lbPsf] 3f]if0ff ub}{ g]skf -Pdfn]_sf g]tf eLdaxfb'/ /fjn . tl:a/M /Tg >]i7÷/f;;

नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले सांसद पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । एमाले विवाद समाधानका लागि क्रियाशील रावलले आज सांसद पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो । आफुले आज संसद् सचिवालयमा राजीनामा बुझाएको उहाँले बताउनुभयो । एमाले भित्रको माधब नेपालसमूहमा सक्रिय हुँदै आउनुभएका रावलले संसद् बैठकअघि राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार